Felvételi tájékoztató + tagozatkódok

BGSZC TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

1095 Budapest, Mester u. 23.

Felvételi tájékoztató a 2016-17. tanévre

 

Nyílt héten kívüli Igazgatói tájékoztatók 8.osztályos tanulóknak és szüleiknek:

14:30-tól a 221-es teremben

November 26. (csütörtök)

 

Az iskola képzési rendszere

A szakközépiskola 4+1 évfolyamos rendszerű.

A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a kereskedelem (XXVI.) és közgazdaság (XXIV.) ágazatokban. A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, amelynek kötelező tantárgyai: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, komplex szakmai ismeretek.

A sikeres érettségi megszerzése után a diákok egy év alatt ingyenes OKJ emelt szintű végzettséget szerezhetnek.

suli

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe: 2015. december 8. (kedd)

A központi írásbeli felvételi vizsga ideje: 2016. január 16. (szombat) 10.00 óra

Pótnap: 2016. január 21. (csütörtök) 14.00 óra

konyvtar

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában 2015. január 22-én 8-16 óráig.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásban részt vevő tanulóról az általános iskola tetszőleges számú jelentkezési lapot állíthat ki, melyeken egy-egy középfokú intézményt lehet feltüntetni. A megjelölt iskolák sorrendje döntően befolyásolja, hogy a tanuló melyik intézménybe nyer felvételt.

Amennyiben iskolánkat az egyik lapon (lehetőség szerint az első helyen megjelölték), a jelentkezési lap beérkezési határideje: 2016. február 12. Tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2016. március 16-17. között van lehetőség.

 

Az iskola OM azonosító száma: 203061

Az iskola feladatellátási hely kódja: 017

A 2016/17. tanév induló osztályainak tagozatkódjai:

064    4 évfolyamos képzés: XXVI. ágazat (kereskedelem) angol nyelvi tagozat
065    4 évfolyamos képzés: XXVI. ágazat (kereskedelem) német nyelvi tagozat

066    4 évfolyamos képzés: XXIV. ágazat (közgazdaság) angol nyelvi tagozat
067    4 évfolyamos képzés: XXIV. ágazat (közgazdaság) német nyelvi tagozat

 

EGY JELENTKEZÉSI LAPON EGY INTÉZMÉNY TÖBB TAGOZATKÓDJÁT IS MEG LEHET JELÖLNI.

Második idegen nyelv heti 2 órában a 10. évfolyamtól sávos nyelvoktatással szabadon választható. (angol, német, francia)

bizi

 

Pontok számítása

Hozott pontszám

Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. és 8. osztály jegyeiből (ez maximum 50 pont lehet).

Szerezhető pontszám

Írásbeli vizsga: magyar nyelvi kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont, a matematika kompetencia területén elért teljesítmény maximum 50 pont.

Szóbeli vizsga nincs.

Elérhető maximális pontszám: 150

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal (a továbbiakban BTM) küzdő tanuló akár írásbeliztető, akár választott iskolaként jelöli meg intézményünket, kérjük, hogy szüleivel mihamarabb keressék fel Dr. Illés Valér igazgatót vagy Ceglédi Zoltán tanügyigazgatási igazgatóhelyettest. Feltétlenül hozzák magukkal a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény eredeti példányát, mert a felvételi és az értékelés során az ebben leírtak lesznek irányadóak (pl. munkaidő-meghosszabbítás, segédeszközök használata, írásbeli vagy helyesírás alóli felmentés stb.).A szakértői véleményben foglalt speciális vizsgaigényeket külön kérvényben kell a jelentkezési lappal együtt csatolni és benyújtani az írásbeliztető iskolának, melyet az igazgató bírál el. Minden további SNI-s vagy BTM-es tanuló középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a tartalmazza.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre felvilágosítást kaphatnak a 215-92-54 telefonon.

 

 

Comments are closed.